Hengelsportvereniging 

Ons Genoegen Breskens

Aangesloten bij Sportvisserij Nederland

Ons bestuur:
Voorzitter: Niels Patijn

Penningmeester: Willem Kruize

1e secretaris: Jens Patijn

2e secretaris, ledenadministratie, onderhoud website en uitgifte vispas: Leen van den Beukel (beukel@kpnmail.nl)

Commissie onderhoud: Gavin Buyck

Evenementencommissie: Dennis Waebeke

Wedstrijdcommissie: Dennis Waebeke
Secretariaat: . e-mail: info@onsgenoegenbreskens.nl 

 

Contributie: 

Contributie 2024: Inclusief De VISpas

De standaard contributie voor leden van 18 jaar of ouder is € 50.00.

 

Jeugd onder de 14 jaar kunnen een gratis jeudvergunning aanvragen, voor meer informatie, zie dan het tabblad "lid worden"

 

Jeugd tot 12 jaar € 13,00

Jeugd van 12 tot 18 jaar € 25,00

Tweede vispashouders € 30,50.

 

Bij het online aanmelden van nieuwe buitenlandse leden wordt er 1-mailg € 2,95 extra gerekend voor de extra  portokosten naar het buitenland. Dat wordt doorgerekend door Sportvisserij Nederland, omdat die de vispas opsturen.

 De vervolg jaren (dus na 1 jaar) sturen wij als vereniging u de vispas toe en vinden het niet noodzakelijk dat de extra portokosten voor het buitenland worden doorgerekend, dus dan vervalt de extra porto en wordt de normale contributie gerekend.

Bij het online aanmelden van jeugdleden kan er ook door Sportvisserij Nederland een ander tarief zijn verrekend omdat die andere leeftijdsgrenzen hanteren. In dat geval kunt het te veel betaalde terugvragen via info@onsgenoegenbreskens.nl onder opgave van de IBAN en de ten naam stelling.

 

 

Mitgliedsbeitrag 2023 (einschließlich „Vispas für ganz NL)

 

Der reguläre Mitgliedsbeitrag ab 18 Jahren beträgt 50,00 €.

Jugendliche bis 12 Jahre 13,00 €

Jugendliche von 12 bis 18 Jahren 25,00 €

2e. „vispas“ je Mitglied 30,50 €.

 

Bei der Online-Anmeldung neuer ausländischer Mitglieder werden für die zusätzlichen Portokosten im Ausland einmalig 2,95 € erhoben. Dies wird von Sportvisserij Nederland berechnet, da sie den „vispas“ verschicken.

In den Folgejahren (also nach 1 Jahr) werden wir als Verein Ihnen den „vispas“ zusenden und die zusätzlichen Portokosten für das Ausland werden nicht erhoben, so dass die zusätzlichen Portokosten entfallen und der normale Beitrag berechnet wird.

Bei der Online-Registrierung von Jugendmitgliedern berechnet Sportvisserij Nederland möglicherweise auch einen anderen Tarif, da sie unterschiedliche Altersgrenzen verwenden. In diesem Fall können Sie über info@onsgenoegenbreskens.nl unter Angabe der IBAN und des Namens eine Rückerstattung der Überzahlung beantragen.

                      

Heb je alleen de vispas? Dan mag je vissen met maximaal 2 hengels, je mag vissen van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang, alle vis moet direct worden teruggezet zonder gebruik van een leefnet.

Ben je lid:

Uitsluitend leden mogen met 3 hengels vissen met de derde hengel vergunning van Sportvisserij Nederland., ook 's nachts. Het nachtvissen moet worden aangemeld via info@onsgenoegenbreskens.nl . Vermelden waar je gaat vissen en het kenteken van de auto doorgeven. Bij nachtvissen zonder aanmelden wordt er een melding gedaan bij een BOA en/of politie. Helaas zijn we hiertoe gedwongen voor de veiligheid van de controleurs. Als het ons bekend is dat je in de nacht vist, hoeven we je ook niet te storen voor een controle. Alle leden mogen in 2023 een roeibootje kostenloos huren mits hiervoor is aangemeld bij 1 van onze bestuursleden. De sleutel kan worden gehaald bij 1 van de bestuursleden of aan het secretariaat. De periode dat de bootjes in het water liggen is vanaf de paasvakantie tot en met de herfstvakantie. Alleen snoekbaars boven de 50 cm en maximaal 1 snoekbaars per persoon is toegestaan, ook uitsluitend voor de leden. . Alle andere vis moet direct levend terug worden gezet zonder gebruik van een leefnet. Bovenstaande geldt dus uitsluitend voor leden en op de Nieuwkerkse kreek. Voor alle andere wateren onder ons beheer: Maximaal 2 hengels en met de derde hengel sticker voor het vissen met drie hengels. Nachtvissen is niet toegestaan, ook voor de leden. Alle vis moet direct worden terug gezet zonder gebruik van een leefnet, uitgezonderd tijdens viswedstrijden door onze vereniging georganiseerd.

 

Neem altijd de vispas mee als je gaat vissen, met de vispas ben je verplicht de lijst van viswateren bij je te hebben samen met de aanvullingen. Als alternatief mag je ook de de app van Sportvisserij Nederland op je telefoon hebben. De lijst van viswateren is gratis en kan afgehaald worden op het Oranjeplein 20, Breskens. tel: 0640779526. Opsturen kan ook, een mailtje volstaat. De portokosten zijn dan wel € 4,00

 

 

 

De contributie is € 50,00 per kalenderjaar inclusief de Vispas waar je in vele wateren in Nederland mag vissen.

Jeugdleden tot 12 jaar: € 13.00

Jeugdleden van 12 tot 18 jaar € 25,00.

Peildatum is 1 januari of het moment van lid worden.

 

Geen vispas en geen lid?

Je kan dag- en weekvergunningen aanschaffen bij:

Dierenwinkel Breskens, Dorpsstraat 1, Breskens

Hengelsport Kees Hamelink, Noordstraat 18, Biervliet (betaling vergunningen uitsluitend contant geld, niet pinnen)

Dagvergunning € 4,00 en de weekvergunning € 10,00

Je mag met maximaal 2 hengels per persoon vissen en beslist geen vis meenemen of in een leefnet bewaren.

 

Graag willen wij u er op wijzen dat een opzegging van uw lidmaatschap voor 1 oktober moet plaats vinden.

Zonder opzegging blijft u lid en ontvangt u de vispas voor het nieuwe jaar na betaling van uw contributie.

Natuurlijk hebben we het liefst dat u lid blijft en wil blijven meewerken aan onze mooie vereniging.

 

 

https://www.facebook.com/NieuwkerkseKreek

 

PRIVACYVERKLARING VAN Hengelsportvereniging Ons Genoegen

Hengelsportverenging Ons Genoegen Groede is gevestigd te Biervliet en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40302230. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens hengelsportverenging Ons Genoegen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Hengelsportvereniging Ons Genoegen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 

zich inschrijft / aanmeldt als lid van hengelsportvereniging Ons Genoegen aangesloten bij Sportvisserij Nederland

 

een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Nederland (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);

 

contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

 

Hengelsportvereniging Ons Genoegen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 

voorletters en naam;

geboortedatum;

adres;

e-mailadres;

telefoonnummer;

leeftijd;

geslacht;

rekeningnummer(s);

het lidmaatschap(snummer);

en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

browsercookies.

 

Hengelsportverenging Ons Genoegen kan deze gegevens gebruiken om:

 

het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;

beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);

voorlichting (informatievoorziening);

onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);

handhaving.

 

 

 

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging ons Genoegen  per e-mail: info@onsgenoegenbreskens.nl

voor:

 

meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Ons Genoegen persoonsgegevens verwerkt;

 

vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

 

inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerkt;

 

bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

 

Hengelsportvereniging Ons Genoegen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 

 

DERDEN

 

Sportvisserij Nederland en hengelsportvereniging Ons Genoegen kunnen uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 

personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

Sportvisserij Nederland

 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven

 

WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

 

Breskens, 01 mei 2018

 

V