Ons bestuur:
Voorzitter: Uwe Müller

Penningmeester: Willem Kruize

1e secretaris: Tim de Coninck   

2e secretaris, ledenadministratie, onderhoud website en uitgifte vispas: Leen van den Beukel (beukel@kpnmail.nl)

Commissie onderhoud: Leen de Lijser

Evenementencommissie: Jens Patijn

Wedstrijdcommissie: Dennis Waebeke
Secretariaat: . e-mail: info@onsgenoegenbreskens.nl                        

Heb je alleen de vispas? Dan mag je vissen met maximaal 2 hengels, je mag vissen van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang, alle vis moet worden teruggezet.

Ben je lid:

Voor 2020 geldt dan dat je mag vissen met maximaal 4 hengels, ook 's nachts. Het nachtvissen moet worden aangemeld via info@onsgenoegenbreskens.nl . Vermelden waar je gaat vissen en het kenteken van de auto doorgeven. Bij nachtvissen zonder aanmelden wordt er een melding gedaan bij een BOA en/of politie. Helaas zijn we hiertoe gedwongen voor de veiligheid van de controleurs. Als het ons bekend is dat je in de nacht vist, hoeven we je ook niet te storen voor een controle. Alle leden mogen in 2020 een roeibootje kostenloos huren mits hiervoor is aangemeld bij 1 van onze bestuursleden. De sleutel kan worden gehaald bij 1 van de bestuursleden of aan het secretariaat. De periode dat de bootjes in het water liggen is vanaf de paasvakantie tot en met de herfstvakantie. Alleen snoekbaars boven de 50 cm en maximaal 1 snoekbaars per persoon is toegestaan. Alle andere vis moet direct levend terug worden gezet. Bovenstaande geldt uitsluitend voor leden en op de Nieuwkerkse kreek. Voor alle andere wateren onder ons beheer: Maximaal 2 hengels en met de derde hengel sticker met drie hengels. Nachtvissen is niet toegestaan, ook oor de leden.


Neem altijd de vispas mee als je gaat vissen, met de vispas ben je verplicht de lijst van viswateren bij je te hebben samen met de aanvullingen. Als alternatief mag je ook de de app van Sportvisserij Nederland op je telefoon hebben. De lijst van viswateren is gratis en kan afgehaald worden op het Oranjeplein 20, Breskens. tel: 0640779526. Opsturen kan ook, een mailtje volstaat. De portokosten zijn dan wel € 4,00
De contributie is € 50,00 per jaar inclusief de Vispas waar je in vele wateren in Nederland mag vissen.

Jeugdleden tot 12 jaar: € 13.00

Jeugdleden van 12 tot 18 jaar € 25,00.

Peildatum is 1 januari of het moment van lid worden.


Geen vispas en geen lid?

Je kan dag- en weekvergunningen aanschaffen bij:

Dierenwinkel Breskens, Dorpsstraat 1, Breskens

Hengelsport Kees Hamelink, Noordstraat 18, Biervliet (betaling vergunningen uitsluitend contant geld, niet pinnen)

VVV Cadzand

Dagvergunning € 4,00 en de weekvergunning € 10,00

Je mag met maximaal 2 hengels per persoon vissen en beslist geen vis meenemen.


Graag willen wij u er op wijzen dat een opzegging van uw lidmaatschap voor 1 oktober moet plaats vinden.

Zonder opzegging blijft u lid en ontvangt u de vispas voor het nieuwe jaar na betaling van uw contributie.

Natuurlijk hebben we het liefst dat u lid blijft en wil blijven meewerken aan onze mooie vereniging.https://www.facebook.com/NieuwkerkseKreek


PRIVACYVERKLARING VAN Hengelsportvereniging Ons Genoegen

Hengelsportverenging Ons Genoegen Groede is gevestigd te Breskens en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40302230. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens hengelsportverenging Ons Genoegen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


Hengelsportvereniging Ons Genoegen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:


zich inschrijft / aanmeldt als lid van hengelsportvereniging Ons Genoegen aangesloten bij Sportvisserij Nederland


een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Nederland (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);


contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).


Hengelsportvereniging Ons Genoegen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:


voorletters en naam;

geboortedatum;

adres;

e-mailadres;

telefoonnummer;

leeftijd;

geslacht;

rekeningnummer(s);

het lidmaatschap(snummer);

en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

browsercookies.


Hengelsportverenging Ons Genoegen kan deze gegevens gebruiken om:


het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;

beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);

voorlichting (informatievoorziening);

onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);

handhaving.
INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR


U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging ons Genoegen via telefoon: 06-40779526 of per e-mail: info@onsgenoegenbreskens.nl

voor:


meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Ons Genoegen persoonsgegevens verwerkt;


vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;


inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerkt;


bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS


Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.


Hengelsportvereniging Ons Genoegen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.DERDEN


Sportvisserij Nederland en hengelsportvereniging Ons Genoegen kunnen uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:


personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

Sportvisserij Nederland


Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven


WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.Breskens, 01 mei 2018


V